صفحه اصلی > معاونت بهداشت > حــــــوزه مـعــاونـت اجــرایــی > واحد روابط عمومی 

                                         

    سامانه ثبت نام واکسن                    آمار واکسیناسیون کووید 19                          توزیع مراکز واکسیناسیون