صفحه اصلی > معاونت بهداشت > مدیریـت اپیدمـی کــوویــد- 19 > مکاتبات مدیریت اپیدمی 

مکاتبات مدیریت اپیدمی کووید-19

   دانلود : 19.pdf           حجم فایل 165 KB
   دانلود : 18.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : 17.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود : 16.pdf           حجم فایل 142 KB
   دانلود : 15.pdf           حجم فایل 149 KB
   دانلود : 13.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود : 12.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : 11.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : 10.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود : 9.pdf           حجم فایل 152 KB
   دانلود : 8.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود : 7.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود : 6.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : 5.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : 4.pdf           حجم فایل 139 KB
   دانلود : 3.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : 2.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : 1.pdf           حجم فایل 141 KB

                                         

    سامانه ثبت نام واکسن                    آمار واکسیناسیون کووید 19                          توزیع مراکز واکسیناسیون