صفحه اصلی > معاونت بهداشت > مدیریـت اپیدمـی کــوویــد- 19 > گزارش عملکرد پاسخ به اپیدمی 

                                         

    سامانه ثبت نام واکسن                    آمار واکسیناسیون کووید 19                          توزیع مراکز واکسیناسیون